Physics Students

Rank Name E-mail Name and Family Grade Score
61 vzahedi v.zahedi@ph.iut.ac.ir vahidreza zahedi Msc 0
62 mzahedifar m.zahedifar@ph.iut.ac.ir maedeh zahedifar Msc 0
63 marziesoleimani marzie.soleimani@ph.iut.ac.ir marzie soleimani dehkordi Msc 0
64 marziehsalimi marzieh.salimi@ph.iut.ac.ir MARZIEH SALIMI Msc 0
65 msamai m.samai@ph.iut.ac.ir mehran samai Msc 0
66 msangsefidi m.sangsefidi@ph.iut.ac.ir majid sangsefidi Msc 0
67 fshayegani f.shayegani@ph.iut.ac.ir fariba shayegani Msc 0
68 mshojae m.shojaeshabankah@ph.iut.ac.ir Mojtaba Shojae shabankah Msc 0
69 shsharifi sh.sharifi@ph.iut.ac.ir shima sharifi Msc 0
70 rsheikhi r.sheikhi@ph.iut.ac.ir reza sheikhi Msc 0
71 rshirivarnamkhasti r.shirivarnamkhasti@ph.iut.ac.ir REZA SHIRIVARNAMKHASTI Msc 0
72 sadeghsadeghi sadegh.sadeghi@ph.iut.ac.ir sadegh sadeghi Msc 0
73 miladsadeghi milad.sadeghi@ph.iut.ac.ir milad sadeghi Msc 0
74 ssafdari s.safdari@ph.iut.ac.ir sayedreza safdari Msc 0
75 mtalebi m.talebi@ph.iut.ac.ir mojdeh talebi baram Msc 0
76 mzafarzadeh m.zafarzadeh@ph.iut.ac.ir Maedeh Zafarzadeh Msc 0
77 barabmoghaddam b.arabmoghaddamkasmaee@ph.iut.ac.ir benyamin arab moghaddam kasmaee Msc 0
78 maryamasgari maryam.asgari@ph.iut.ac.ir maryam asgari Msc 0
79 falaee f.alaee@ph.iut.ac.ir Fatemeh Alaee Msc 0
80 malafbehbahani m.alafbehbahani@ph.iut.ac.ir marzieh alaf behbahani Msc 0